ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และหน่วยงานภาคี มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนไทยในระดับชุมชน นำไปสู่การปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเข้าไปร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” จำนวน 200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป