30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบทุน NSTDA Chair Professor หรือศาสตรเมธาจารย์ เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้แก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” จำนวนเงิน 20 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี

โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารต้นสังกัดผู้ได้รับทุน ร่วมแสดงความยินดี

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผู้ริเริ่มโครงการ Chair Professor กล่าวว่า “มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ได้เป็นผู้ริเริ่มการสนับสนุนโครงการทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2552 ขึ้น และแสดงความสนใจสานต่อโครงการฯ จนเกิดเป็นโครงการทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 2556 2558 และ 2560 เรื่อยมา ซึ่งให้การสนับสนุนจำนวน 1 ทุนต่อทุกสองปีเป็นเงิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุนต่อเนื่อง 5 ปี

 

โดยมี สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ โดย Chair Professor หรือศาสตรเมธาจารย์ คือ การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้มีโอกาสทำงานวิจัยของตนเองให้เกิดประโยชน์ ได้สร้างสรรค์งานอย่างมีอิสระทางวิชาการ สามารถผสมผสานกระบวนการจัดการวิจัยเชิงวิชาการเข้ากับกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดจุดสมดุลที่เหมาะสมในการพัฒนาการวิจัยในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลงานที่ใหม่น่าสนใจกว่าเดิม รวมถึงยังเป็นนักวิจัยต้นแบบ ที่จะช่วยสร้างกำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นหลังในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่สร้างผลงานคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างทรัพย์สินส่วนรวมที่เป็นความรู้และนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ทุกคนได้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกันในอนาคต”

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “สวทช. ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย มีขอบเขตสนับสนุนด้าน Translational Research หรือ Applied Research คือการนำงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศจากหลากหลายสถาบัน ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดจากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ โดยพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการ ความเป็นผู้นำทีมวิจัย การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นความคิดริเริ่มระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศวิชาการ และมีศักยภาพเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือภาคสังคมโดยรวม

 

โดยปี 2560 คณะกรรมการร่วมทุนมีมติเห็นสมควรมอบทุนดังกล่าวแก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” โดยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี”

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระบุว่า “โครงการทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลงานการวิจัยที่สำคัญยิ่งจากผลการดำเนินงานของโครงการทุนที่ผ่านมา ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มเครือข่ายพันธมิตรนี้ จะยังเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานของโครงการทุน NSTDA Chair Professor ต่อไป และขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับทุนวิจัย NSTDA Chair Professor ในปี 25560 จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการผลิตยั่งยืนที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมีและไบโอรีไฟเนอรี ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และหวังให้โครงการทุน NSTDA Chair Professor ที่ได้ดำเนินโครงการมาจะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ หันมาสนใจและร่วมกันสนับสนุนให้เกิดโครงการในลักษณะนี้ในหัวข้ออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศไทยต่อไป”

 

ด้าน ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตรเมธาจารย์ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 กล่าวว่า “โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี มีเป้าประสงค์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นพลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล Bio hydrogenated diesel (BHD) และแก๊สไฮโดรเจน) และการออกแบบระบบในองค์รวมในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ โดยอาศัยหลักการรวมกระบวนการและความรู้ในการออกแบบหน่วยผลิตในระดับนำร่อง เพื่อนำวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือทิ้งจากชุมชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดภาระการจัดการของเสียในชุมชน และอุตสาหกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งแนวทางดำเนินงานแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น : มุ่งพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตไบโอดีเซลต้นทุนต่ำแบบลดมลภาวะที่พัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการพร้อมออกแบบขยายเป็นต้นแบบหน่วยผลิต ระยะกลาง : มุ่งพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิต BHD ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุดิบในการผลิต และระยะยาว : แสวงหาทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการ นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง/เคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างเหมาะสม ทำให้ชุมชนและประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป