รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017
ลิงก์ Poster กดที่นี่

วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาหนะ ระบบ อุปกรณ์ และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ บริษัท นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน "Logistics"

นโยบายภาครัฐที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงการ
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบคอนโทรลต่างๆ แต่อีกส่วนที่สำคัญของ Thailand 4.0 คือ ด้านซอฟท์แวร์ซึ่งคาดกันว่า Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) จะทำให้เกิดข้อมูลในระบบการผลิตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ และจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจชาติ ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรมเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงาน มาสู่การขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเครื่องจักร

แต่นอกเหนือจากการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเครื่องจักรแล้วต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศคือด้าน “Logistics” ตั้งแต่ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า “Logistics” เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ “Logistics” เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร

เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังของโครงการ มีดังต่อไปนี้
  1. เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้าน “Logistics” ของประเทศ
  2. เพื่อต่อยอดแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ และผลักดันให้แนวคิดดังกล่าวสามารถเริ่มต้นเป็นธุรกิจได้จริง
  3. เพื่อค้นหาบุคลากรใหม่ๆ ทีมีความรู้ ความสามารถ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้าน “Logistics”

รูปแบบในการประกวด ระยะเวลา หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  • กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไป
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประกวด

  • เป็นนิติบุคคล บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีสัญชาติไทย
  • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าค่ายกิจกรรม เป็นเวลา 1 วัน จากวิทยากรของโครงการฯ และเข้าการนำเสนอผลงานของตนในวันที่กำหนด และร่วมงานประกาศผลทีมชนะเลิศ ในวันปิดโครงการ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่นจะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป