(14 กันยายน 2560) ที่ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลลูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” รวม 3 งานใหญ่ Thailand Tech Show 2017, โซนนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์  และ TechoMart ไว้ในงานเดียวกัน ระดมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน

โชว์ศักยภาพผลงานฝีมือคนไทย รองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ระหว่าง 20 -24 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105-106

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกันในปีนี้ หน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดงาน “Thai Tech Expo 2017” ภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการรวมงานใหญ่ประจำปี 3 งาน คืองาน Thailand Tech Show 2017,  Thailand 4.0 Technology Cluster แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์  และ TechoMart เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงบริการต่างๆ ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ในการนำมาพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ โซน TechnoMart ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรางวัลเกียรติยศที่พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน : หมู่บ้านนวัตกรรม (Inno-Village) จำนวน 20 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทำให้สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จำนวน 7 รางวัล และรางวัลโครงการประกวดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และ รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

โซน Thailand 4.0 Technology Cluster แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ (1) กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology) เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  การแสดงผลงานโครงการ Future Food Lab และ การประกวด Food Innopolis Innovation Contest  (2) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Medical Technology ที่จดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำขายสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เช่น สมุนไพร ชุดตรวจโรค อาหารเสริม ยา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (3) เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Technology) เป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งาน และคุณประโยชน์ในอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การพัฒนาย่านนวัตกรรม วัสดุวิศวกรรมนาโน อากาศยานไร้คนขับ (4) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ประกอบด้วยความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  และบทบาทหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (5) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มีอยู่ในประเทศและของเหลือใช้จากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ (6) นิทรรศการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  (STI for OTOP) ที่นำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP Life Style (ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องแต่งตัว) พร้อมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ โซน Thailand Tech Show จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และเทคโนโลยี (INNO –FUSION : Power Up Business with STI) เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม NSTDA Investor Day แสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ และเปิดเวทีให้นักลงทุนหรือผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อไปลงทุนหรือสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจต่อไปได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการจัดงาน ยังมีการประชุม เสวนาทางวิชาการ การฝึกอบรมสาธิตเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching/Pitching) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นเวทีการค้าให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยต่อไป

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า งาน Thailand Tech Show 2017 ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน Thai Tech Expo 2017 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ กว่า 350 ผลงาน โดยการนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่ หรือแหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดได้เร็วขึ้นในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี สำหรับในวันที่ 21 กันยายน 2560 จะมีการนำเสนอผลงาน ของนักวิจัย สวทช. และ เครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ แบ่งตามกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ อาทิ กลุ่มเครื่องมือ/เครื่องจักร,อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็ก และ เครื่องตัด-สับบด ต้นข้าวโพดแบบติดรถไถเดินตาม จาก สวทช. อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด จาก ม.นเรศวร กลุ่มการแพทย์ เวชสำอางและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ จาก วว. เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วง แบบอัตโนมัติ จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ และ เครื่องดื่มธัญชาติที่มี GABA สูง จาก กรมวิทยาศาตร์บริการ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ สามารถเจรจาธุรกิจและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้ทันที

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า อีกไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ฮอล์ 106 ไบเทค บางนา สำหรับผลงาน 5 ผลงานวิจัย เด่นของ สวทช. ที่พร้อมนำเสนอต่อนักลงทุน ได้แก่ 1.ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ หรือ “อยู่ไหน 3 มิติ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม “   อยู่ไหน (ในอาคาร)” สำหรับให้บริการข้อมูลตำแหน่ง หรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ ของคนหรือวัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์ ที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กและมีระบบสื่อสารไร้สายมาตรฐาน บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สามารถสื่อสารได้ในระยะที่ไกลกว่าระบบ RFID 2. เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน หรือ “GASSET” สร้างแก๊สเซนเซอร์ชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ของไทย ที่ใช้พลังงานต่ำใกล้เคียงระดับแก๊สเซนเซอร์ชนิดเมมส์ (MEMS gas sensor) แต่สร้างขึ้นได้ด้วยกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ 3. ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ หรือ “Dr. Pulse Pro” สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม ใช้หลักการสนามไฟฟ้าพัลส์กระตุ้นเป็นจังหวะส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในของเหลวหรือเครื่องดื่มถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ช่วยคงคุณค่าสารอาหาร ความสดใหม่ สีสัน และรสชาติตามธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน และประหยัดต้นทุนการใช้พลังงานในการผลิต

ดร.จุฬารัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับเทคโนโลยีที่ 4. แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรีย หรือ “n-Breeze”  ผลิตจากเส้นใยนาโนมัลติฟังก์ชันที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีเฉพาะทำให้มีคุณสมบัติต้านเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อวัณโรคที่สามารถแพร่ทางอากาศได้ง่าย และ 5. อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า หรือ “Fish X-Change” เป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ปลาด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ (pulse electric fields) ซึ่งทำให้สารละลายฮอร์โมนเพศเข้าสู่ไข่ปลาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถแปลงปลาเพศเมียเป็นปลาเพศผู้ได้ โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการแปลงเพศด้วยฮอร์โมนแบบเดิม เนื่องจากปลาเพศผู้เป็นปลาที่โตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า ที่สำคัญชุดอุปกรณ์ดังกล่าวยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดสารปนเปื้อน และเป็นเทคโนโลยีสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย รวมทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรอีก 9 ผลงานมานำเสนอต่อนักลงทุน

 “ในวันเดียวกันนี้ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ยังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ บรรยายโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกันนี้ สวทช. ยังจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “Power Up Business with STI” เสริมพลังธุรกิจด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปิดมุมมอต่อยอดธุรกิจ และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีก้าวหน้าในยุค Thailand 4.0 ผ่านมุมมองของผู้บริหารองค์กรด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow หรือสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 0 2564 8000” ดร.จุฬารัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป