28 สิงหาคม 2560 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสร้างบอร์ดต้นแบบ หรือ KidBright จำนวน ๕๐๐ ชุด  ในโครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักโปรแกรมมิ่งรุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกโอกาส โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ ผลจากการสนับสนุนโครงการ ต่อยอดให้ KidBrightไปสู่การผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑ์

โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค และ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในกำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างยั่งยืน กลไกหนึ่งที่ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ภายใต้การกำกับของกระทรวงฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้  เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนให้ก้าวหน้าและทัดเทียมต่างประเทศต่อไป

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ เช่น โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ที่ได้รับการสนับสนุนและเกิดผลงานวิจัยใช้ได้จริง ในปีนี้ทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน 2 โครงการ คือ 1. โครงการกล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ“โครงการบัวหลวงให้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยกล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ (Irrigation Valve Control Box)” และ
2. “โครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright” สำหรับบอร์ด KidBright นี้เป็นบอร์ดควบคุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนในวัย 7- 12 ปี ให้สามารถคิดเชิงระบบ สร้างความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมได้มากกว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค/สวทช. จัดงานมอบโล่เพื่อขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี  คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ซึ่งการสนับสนุนบอร์ด KidBright จำนวน ๕๐๐  ชุด นี้  เนคเทค/สวทช. ได้จัดการประกวดโครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright  หัวข้อ "ตามรอยพ่อแบบพอเพียง ด้วย KidBright " เพื่อให้นักเรียน จากโรงเรียนนำร่อง ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต  โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนชิตใจชื่น ปราจีนบุรี  โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร นครนายก โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี โรงเรียนราชินี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  พร้อมกันนี้ได้ส่งผลงานจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้ KidBright และได้รางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 เก็บหอมรอมริบ (กระปุกออมสินอัตโนมัติ)  โรงเรียนราชินี
รางวัลที่ 2 ระบบควบคุมพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย KidBright  โรงเรียน ชิตใจชื่น
รางวัลที่ 3 เซ็นเซอร์แยกขยะ  โรงเรียนราชินี
รางวัลชมเชย  Auto Open  โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร

ผลการจัดโครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright ในครั้งนี้ เนคเทค/สวทช. ได้ขยายผลส่งเสริมไปยังมหาวิทยาลัยที่มีคณะ    ครุศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เป็นคู่มืออาจาร์ยในการสอน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ สวทช. นอกจากนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) และทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จำหน่ายบอดร์ kidBright ไปต่างประเทศ และในประเทศ และอยู่ในช่วงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและใช้งานง่าย ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป