ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี Mr.Fortunato Dela Peña รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช.

โดยมี ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา, นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สวทช. ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ฟิลิปปินส์ มีความสนใจผลงานวิจัยของ สวทช. และได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยระบบเตือนภัยดินถล่ม การจราจรอัจฉริยะ และมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงของศูนย์เนคเทค ผลงานวิจัยจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ TBRC ศูนย์ไบโอเทค รวมถึงผลงานวิจัยด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม และนาโนเวชสำอางของศูนย์นาโนเทค เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป