ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ อาจารย์สุภศรี กาหยี กับ อาจารย์อนุรักษ์ อยู่วัง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา บรรณรักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ STKS 
ทั้งนี้ STKS ได้รับฝึกงานนักศึกษาภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป