หน้าแรก บริการ สวทช. ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)
สวทช. ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)
3 เม.ย. 2566
0
บริการ

สวทช. ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)

“ขยายเวลารับสมัคร ถึง 16 มิถุนายน 2566”

หลักการและเหตุผล

โครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowship (LIF) Programme โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะเชิงธุรกิจ รวมถึงทัศนคติ แนวคิดของการบริหารจัดการทีมและผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างศักยภาพด้านการตลาด เครือข่ายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ บนพื้นฐานของการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ภายใต้กรอบแนวคิด BCG in Action

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สอวช. บพข. สกสว.และ สวทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือกจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนและส่งใบสมัครตามกรอบเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ Investment Pitching เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย (Candidate) ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสหราชอาณาจักรในโอกาสต่อไป
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยใน ใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, Biotechnology, Chemical engineering, Civil engineering, Computer science, Design engineering, Electrical and electronic engineering, ICT, Materials science, Mechanical engineering and Medical engineering อยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • อบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Introduction Research to Commercialization and Business Simulation
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ การสร้างพรีเซนเทชันแบบมืออาชีพ – Professional Presentation Techniques and Creating Powerful Presentation
 • รับฟังประสบการณ์จากนักวิจัยสู่นักธุรกิจ – Knowledge sharing from LIF (Leaders in Innovation Fellowship) alumni
 • เข้ารับคำแนะนำการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ – Business consult, Marketing consult, Management consult etc.
 • โอกาสในการจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ – Business Matching
 • สิทธิในการเข้า Pitching กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเป็น candidate ในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศอังกฤษ
  (หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศอังกฤษ กรณีที่มีโควตาสำหรับประเทศไทย)

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร Word | PDF


กำหนดการ

เดือน กิจกรรม
เมษายน – มิถุนายน 2566 รับสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ภายใน 16.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (อ้างอิงเวลาการส่งเมล์จากต้นทาง)
มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 คัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม ณ ประเทศไทย
กรกฎาคม – กันยายน 2566 อบรม พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ช่วงที่ 1 เช่น Introduction Research to Commercialization and Business Simulation, Business Model, Introduction to Venture Capital, Finance for Innova- tion Project, Loan and Bank, IP Management, Professional Presentation Techniques, Creating Powerful Presentation ฯลฯ
กันยายน 2566 นำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม (Pitching) ด้วยภาษาอังกฤษ กับ คณะกรรมการ

เพื่อเป็น candidate ในการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนากับประเทศอังกฤษ
หมายเหตุ ในกรณีที่ประเทศอังกฤษมีโควตาสำหรับประเทศไทย

ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 อบรม พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ช่วงที่ 2 เช่น Building industry and corporate,  Export Standard: EU & ASIAN, Experience Sharing from Alumni ฯลฯ

(หมายเหตุ การอบรมช่วงที่ 2 เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Pitching)

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 กิจกรรม Consulting
มีนาคม 2567 กิจกรรม Follow up เช่น Negotiation, Story Telling, Network Outing

ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.   โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร Word | PDF และ ส่งใบสมัครได้ที่

คุณนพดร ปัญญาจงถาวร/คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81896, 81890
โทรศัพท์มือถือ 0 84148 2828 (นพดร), 0 81817 2867 (ศุภกัญญา)
E-mail: rdi2c@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: