หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2558
การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2558
28 ต.ค. 2563
0
การดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานในปี 2558

 • รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2558
 • งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 แผนการสัมมนาอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในระดับกระทรวง
 • การตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา : สวทช. ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศข้อ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กร และข้อ 3 สถานที่ติดต่อ และได้ตีพิมพ์ราชกิจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น. : จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : สวทช. ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับดี ประจำปี 2556
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 14.00 น. : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 : โดยภาพรวมเปีนไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีข้อเสนอแนะดังนี้
 • ผลการตรวจ
  1. ควรมีการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หากจัดในระดับกระทรวงสามารถเชิญหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมได้ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.รับดำเนินการเชิญหน่วยงานในสังกัด วท. และเชิญวิทยากร ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ พว. รับดูแล – อยู่ในระหว่างดำเนินการนัดอบรม)
  2. ควรทำข้อมูลหลักฐานการจัดอบรมเผยแพร่แล้วสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ (รายงานปลายปี)
  3. ควรจัดทำข้อมูลในส่วนแผนงานงบประมาณ ในปี 2558 เพิ่มเติม
  4. ควรลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน (สขร.ได้ส่งแบบฟอร์มใหม่ เพิ่มราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ในส่วนนี้ ผอ.สำนักผู้อำนวยการ ได้แจ้งพัสดุทุกศูนย์ทราบแล้ว และอยู่ในระหว่างปรับแก้ไขในระบบ SAP)
  5. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารศึกษา/ดูงานระหว่างหน่วยงาน (ดูหน่วยงานต้นแบบฯ ได้ที่ http://www.oic.go.th/infocenter  ไปที่เมนู เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ )
  6. ควรนำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวไปไว้ในแฟ้มมาตรา 9(2)
 • โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ปี 2558 : การอบรมดังกล่าวจัดทั้งหมด 6 รอบ (รอบละ 75 คน) เต็มทุกรอบ โดย สขร. จะกำหนดเปิดโครงการทดสอบฯ อีกครั้ง ประมาณเดือน พ.ค.2559 โดยทีม STKS ส่งผู้แทนร่วมโครงการทดสอบฯ ต่อไป

.

28 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: