หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2556
การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2556
28 ต.ค. 2563
0
การดำเนินงาน

การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2556

1. ปรับปรุงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าทีของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรา 7และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. เข้ารับการตรวจเป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2556
รับการตรวจ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และ วันที่ 27 สิงหาคม 2556

3. จัดอบรมพนักงาน สวทช. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จำนวน 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 จำนวน 98 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  จำนวน 114 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 จำนวน 103 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 จำนวน 84 คน
รุ่นที่ 5 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 จำนวน 119 คน
รุ่นที่ 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  จำนวน 103 คน

จัดส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.  จำนวน 1 คน

4. ให้บริการตอบคำถามทาง info@nstda.or.th รวม 62 ราย แยกตามประเภทและจำนวน ดังนี้

ประเภทบริการ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
งานวิจัยและพัฒนา 17 27.41
ปรึกษาอุตสาหกรรม 2 3.22
บริการวิเคราะห์และทดสอบ 4 6.45
ทุนวิจัย และ การร่วมงานวิจัย 4 6.45
พัฒนาธุรกิจ 3 4.83
ประชุม/อบรม/สัมมนา 1 1.61
เยี่ยมชม 1 1.61
สมัครงาน 13 20.96
ฝึกงาน 1 1.61
ความรู้ทั่วไป 13 20.96
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 1 1.61
ร้องเรียน 2 3.22

5. ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้
5.1 เว็บไซต์ สวทช. (http://www.nstda.or.th/th/introduce/oic/)
5.2 จัดทำป้ายบอกแหล่งที่ตั้งของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. ในบริเวณต่างๆ เช่น โถงด้านหน้าของ สวทช. หน้าลิฟต์ บริเวณทางเดิน เป็นต้น และผ่าน NSTDA Channel  เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
5.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อประชาสัมพันธ์ในการใช้ข้อมูลของศูนย์ฯ
5.4 แสดงนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการร่วมกับการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และเพื่อให้เกิดความสนใจในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ร่วมตอบคำถามให้กับผู้ร่วมอบรม

6.เข้ารับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ในปีงบประมาณ 2555
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. ได้เข้ารับเกียรติบัตร การผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ในปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

7. เป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์

28 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: