หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2557
การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2557
28 ต.ค. 2563
0
การดำเนินงาน

การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2557

 1. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
  ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
  คำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ 214/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
  คำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ 277/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (ฉบับที่ ๒)
  การประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ สวทช. ประจำปี 2556 เข้าระบบรายงานผลของ สขร. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556
 3. รายงานผลระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 4. เข้าสัมมนาโครงการ “พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ สวทช. ได้เข้าสัมมนาโครงการ “พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ คณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี โดย คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
  ทั้งนี้ จากการสัมมนาดังกล่าว ได้มีทางเลือกให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. 3 ทางเลือก ได้แก่
  วิธีที่ 1 ใช้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของ สขร.
  วิธีที่ 2 ใข้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และนำโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่องของหน่วยงาน
  วิธีที่ 3 หน่วยงานมีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเอง
  ฝ่ายฯ ได้เลือกวิธีที่ 3 โดยมีเว็บไซต์ที่ https://www.nstda.or.th/
 5. เข้ารับการตรวจเยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (สขร.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
 6. ประสานงานกับฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD) ในการจัดอบรมหลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงาน สวทช. จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2557 โดยประมาณการกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรม 480 คน
 7. ประสานงานในการติดตามข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จากฝ่ายฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
 8. เข้าร่วมกิจกรรมตาม MOU ของความเป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 9. ให้บริการตอบคำถามผ่าน info@nstda.or.th จำนวน 62 ราย (64 คำถาม) (ข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 – 26  มีนาคม 2557) แยกตามประเภทและจำนวนได้ดังนี้
ประเภทบริการ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
งานวิจัยและพัฒนา 15 9.6
พัฒนา/ปรึกษา (อุตสาหกรรมและธุรกิจ) 2 1.28
บริการวิเคราะห์และทดสอบ 3 1.92
บริการทางเทคนิค

 • บริการเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการศึกษาวิจัย
 • การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
1 0.64
บริการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 3.2
ทุนวิจัย และ การร่วมงานวิจัย 2 3.84
ทุนการศึกษา 1 0.64
ประชุม/อบรม/สัมมนา 1 0.64
เยี่ยมชม 2 3.84
สมัครงาน 4 2.56
ฝึกงาน 4 2.56
ความรู้ทั่วไป 24 15.36
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 0 0.00
ร้องเรียน 0 0.00
28 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: