หน้าแรก สวทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งผู้ประกอบการอาหาร ร่วมแบ่งปันแนวคิดพัฒนาธุรกิจยุค Covid-19 ในงาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021
สวทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งผู้ประกอบการอาหาร ร่วมแบ่งปันแนวคิดพัฒนาธุรกิจยุค Covid-19 ในงาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021
22 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเสริมแกร่งความรู้ทางด้านตลาดทุน ในงาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021 โดยมีนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) สวทช. และคุณอดิสัน กันชาติ ผู้บริหารงานฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้

          นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. กล่าวว่า กิจกรรม Next step networking & sharing Food Accelerate 2021 จัดภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) ประจำปี 2564 เป็นเวทีสำหรับการพบปะของผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 บริษัท เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ ให้ข้อมูลการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านตลาดทุนและโอกาสการเติบโตของธุรกิจการให้บริการ SMEs และการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการโดยกลไกจากภาครัฐ สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

          งาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร ที่มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) สวทช.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. และฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ (IKD) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาธุรกิจต่อไป ซึ่งงานในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหาร และเกิดการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสู่การเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการอาหาร พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้และกลไกจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารของไทย สามารถพัฒนาต่อยอด เติบโต และสามารถแข่งขันกับตลาดในประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

//////////////////////////

แชร์หน้านี้: