หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงานและการดำเนินโครงการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงานและการดำเนินโครงการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.
8 ส.ค. 2565
0
30 ปี สวทช.
เอกสารเผยแพร่

เนื่องในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินงานมาจนครบ 30 ปี ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD) ในสายงานกลยุทธ์องค์กรของ สวทช. ดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน และการดำเนินโครงการวิจัยของ สวทช. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อใด ๆ (tacit knowledge) อันเป็นความรู้สำคัญขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ นำไปใช้ ต่อยอด และขยายผล ในการดำเนินงานให้เกิดผลที่ดีขึ้นสำหรับ สวทช. รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ ในการพัฒนาคน กระบวนการ และองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

เปิดเอกสารออนไลน์ 

แชร์หน้านี้: