หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ BCG BCG Implementation นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
20 ธ.ค. 2566
0
BCG Implementation

เพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรองและติดตามภาวะไตเสื่อมในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง ที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับ อย. และผลักดันเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของไทย เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสการตรวจคัดกรองภาวะไตเสื่อมระยะต้นให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของภาครัฐในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (รวม Social Impact การลดค่าใช้จ่ายในการฟอกไต เมื่อเข้าสู่ภาวะไตวาย) ตลอดจนลดการนำเข้าชุดตรวจทางการแพทย์จากต่างประเทศ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในประชาชนร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการตรวจคัดกรอง และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของภาครัฐในการรักษาโรคไต มูลค่าอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท (รวม Social Impact การลดค่าใช้จ่ายในการฟอกไต เมื่อเข้าสู่ภาวะไตวาย)

แผนงาน/สิ่งส่งมอบ

  1. ผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สู่ภาคเอกชน
  2. ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ร่วมกับภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตร ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

ผลงานเด่น

  1. บริษัทเอกชนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 ราย
  2. สร้างความเชื่อมั่นการใช้ประโยชน์ชุดตรวจโรคไตร่วมกับพันธมิตร ด้วยการขยายผลสู่ประชาชน 2,000 คน ให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
  3. รพ.สต./หน่วยงานในระบบสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน อย่างน้อย 9 แห่ง
  4. ต้นแบบนวัตกรรมชุดตรวจทางการแพทย์ภายใต้แผนงานมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) เพิ่มขึ้น
แชร์หน้านี้: