หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ BCG BCG Implementation National AI Ecosystem
National AI Ecosystem
20 ธ.ค. 2566
0
BCG Implementation

การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ (AI Ecosystem) และเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ. 2570 ยกตัวอย่าง

 1. การยกระดับการให้บริการ “แพลตฟอร์ม AI For Thai” แพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย
 2. การพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนา AI และการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลใช้งาน
 3. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นของ TPMAP หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบมุ่งเป้า เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
 4. การจัดตั้งเครือข่าย AI ทางการแพทย์ (Medical AI Consortium) และการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการให้บริการ AI Model ทางการแพทย์ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนทั่วประเทศ ภาคธุรกิจ ภาครัฐและการศึกษา โรงพยาบาลต่างๆ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

 1. เกิดผลงานวิจัยจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสถียร ปลอดภัย สามารถรองรับข้อมูลและการทำงานของทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ และยังสามารถพัฒนาหรือรวบรวมเทคโนโลยีฐานสำคัญทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการใช้เทคโนโลยีอันจะนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมบนฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อไปในอนาคต
 2. เกิดผลงานวิจัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ และประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเน้นข้อมูลในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงวิจัย พัฒนา และให้คำแนะนำเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งของภาครัฐและเอกชน

แผนงาน/สิ่งส่งมอบ

 1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ผลงานเด่นที่คาดว่าจะเกิดในปี 2567

 1. จำนวนการใช้งานบนแพลตฟอร์มบริการ AI ไม่น้อยกว่า 15 ล้านครั้งและจะให้บริการ AI เพิ่มเติมจากเดิม ไม่น้อยกว่า 2 บริการ
 2. ชุดข้อมูลเปิดขนาดใหญ่สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ จำนวน 4 ชุดข้อมูล
 3. การเพิ่มคุณภาพการบริการของ TPMAP ซึ่งจะทำให้การออกนโยบายแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 4. เพิ่มจำนวนพันธมิตรในเครือข่าย AI ทางการแพทย์ (Medical AI Consortium) อีก 2 พันธมิตร และเพิ่มจำนวนข้อมูลทางการแพทย์ในแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดทางการแพทย์
แชร์หน้านี้: