เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
01 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น โครงสร้างองค์กร สวทช.
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด ทำเนียบผู้บริหารสวทช.
03 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พรบ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ ต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธ์ สวทช.
05 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ติตต่อสวทช.
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
08 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1. ถามตอบผ่านทาง Facebook
2. NSTDA Line Official
09 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1. เว็บไซต์ สวทช.
2. Facebook
3. NSTDA Line Official
4. NSTDA Channel
5. Science To Public: นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
6. Twitter
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. 
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 รายงานประจำปี 2561
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ได้แก่ เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับหน่วยงานภายใน สวทช.
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอก ปี 2561
17 E-Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (National Advanced Nano-characterization Center : NANC) ซึ่งมีแบบการขอรับบริการที่สามารถ Download เพื่อใช้ในการขอรับบริการได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 บริการได้แก่
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สวทช.
ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจชองหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ระบุไว้ที่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่วนนโยบายการบริหารจัดการองค์กร
ส่วนที่เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบุอยู่ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.
หน้า 23 เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 1. รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562คลิกดูข้อมูล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 1. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน (1) – (5)
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร สวทช.
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-NS-MG-04
การรับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สวทช. ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนแบบ online ที่

1. การให้ข้อเสนอแนะ
2. ข้อร้องเรียนทั่วไป
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ของ สวทช. ซึ่งแยกออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่
1. ข้อร้องเรียนทั่วไป
2. เรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยมีการระบุจำนวนข้อร้องเรียน และระบุสถานะการแก้ไขและป้องกันสถิติการร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สวทช. ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะแบบ online

การให้ข้อเสนอแนะ

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 1. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นต่อแผนและผลการดำเนินการของ สวทช.

2. ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ใน รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ซึ่งระบุอยู่ในรายงานผลการดำเนินการ หน้า 85 ข้อ 3.6

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ธรรมาภิบาล สวทช. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของสำนักงานตรงกับความต้องการ
ของประชาคมและสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562 1. รายงานผลการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2. การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง ผ่านกิจกรรม NSTDA Day
3. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง ในการผลักดันการทำงาน
ให้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
4. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่บรรยายโดยผู้บริหารระดับสูง
สื่อสารความรู้ความเข้าใจการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
5. สวทช. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม EECi กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผล ก่อสร้าง เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. การประชุมวิชาการระดับโลกกว่าด้วยชีวจริยธรรมรายละเอียดข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีงบประมาณ 2561
2. รายงานผลการดำเนินงานแผนส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ปีงบประมาณ 2561
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประจำปีงบประมาณ 2562
4. รายงานแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ปีงบประมาณ 2562

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561
2. ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต
สวทช. ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link / ข้อมูล
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 1. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

3. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
เช่นระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับคำร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ PM-NS-MG-04
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
2. ประมวลจริยธรรม ระบุอยู่ในหมวดที่ 3 จริยธรรมของสำนักงาน ข้อ 9
บุคลากรของสํานักงานพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย (เกินกว่า 3,000 บาท)
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลัง
ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน การขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งมีการระบุ
1. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
2. หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย