องค์กรธรรมาภิบาล

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีวินัยและตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

สวทช. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของสำนักงานตรงกับความต้องการของประชาคมและสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บรรยากาศการทำงาน

พนักงาน สวทช. จะช่วยกันสร้างบรรยากาศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน และสามารถสื่อสารโดยอิสระถึงกันได้โดยไม่จำกัดระดับ ไม่นินทาว่าร้ายซึ่งกันและกัน และประพฤติตนสอดคล้องกับค่านิยมของ สวทช.

สภาพแวดล้อมการทำงาน

สภาพแวดล้อมการทำงานจะต้องมีสุขอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักจริยธรรม สวทช.
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

พนักงาน สวทช. มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและลงทุน สวทช. สนับสนุนให้พนักงานเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของสำนักงาน ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นกลางและการตัดสินใจในการทำงานของพนักงาน เช่น

  • การที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวมีผลประโยชน์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
  • การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย
  • การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของ สวทช. ต้องไม่มีผลกระทบ กระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก สวทช. ไปทำงานที่ไม่ใช่งานของ สวทช. โดยตรง ให้ถือว่างานนั้นเป็นงานของ สวทช.
  • ผู้ทีมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนงานวิจัยในฐานะผู้บังคับบัญชา ไม่พึงมีชื่อในผลงานวิจัย นอกจากจะมีส่วนในการลงมือทำงานวิจัยนั้น
การปกป้องและใช้สินทรัพย์ของสำนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ที่จะดูแลให้มีการใช้สินทรัพย์ของ สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพในกิจการของ สวทช. ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลข่าวสาร โดยจะไม่ใช้สินทรัพย์เหล่านี้ในงานที่ไม่ใช่งานของ สวทช. พนักงานอาจใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของ สวทช. ในธุระส่วนตัวได้บ้าง แต่ควรเป็นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากกว่าเพื่อหาประโยชน์ใส่ตน

ความมีวินัย

พนักงาน สวทช. มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและลงทุน สวทช. สนับสนุนให้พนักงานเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของสำนักงาน ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นกลางและการตัดสินใจในการทำงานของพนักงาน เช่น

การรักษาชื่อเสียงของสำนักงาน

พนักงานเป็นพนักงานของ สวทช. ทั้งในและนอกเวลาทำงาน จึงควรสะท้อนค่านิยมของ สวทช. ในการแสดงออกทางกายและวาจา ทั้งในและนอกสำนักงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน

หลักปฏิบัติสำหรับนักวิจัย

พนักงานในสายวิจัยพึงปฏิบัติตนอย่าง

  • ซื่อตรงในการนำเสนอข้อเสนอโครงการ ดำเนินการวิจัย และรายงานผลการวิจัย ไม่ลอกเลียน สร้างข้อมูลขึ้นเอง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยปราศจากการอ้างอิง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • มีระบบการบันทึกผลการทดลองที่เชื่อถือได้ในความถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยและสามารถสืบค้นได้เมื่อต้องการ
  • มีความยุติธรรมในการประเมินผลงานของผู้อื่น
  • อภิปรายงานวิจัยกับนักวิจัยอื่นและสาธารณชนอย่างเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
หลักปฏิบัติสำหรับนักวิจัย

เพื่อให้นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมนี้ได้ผลในทางปฏิบัติ มีความจำเป็นที่พนักงานทุกคนที่จะทำความเข้าใจและช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย และช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลัก สวทช.
เจตจำนงผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น

ผู้บริหาร สวทช. มีเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอด หลักคิด แนวปฏิบัติในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ตามค่านิยมหลัก สวทช. ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการกำลังสำคัญของประเทศในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีวินัย ที่เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

N: Nation First

การมุ่งเน้นดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคม และประเทศชาติเป็นหลัก มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละและคิดถึงทิศทางของส่วนรวม

S: Science and Technology Excellence

ต้องยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์

T: Teamwork

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน มีการสื่อสาร ๒ ทาง เปิดใจรับฟังและกล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน

D: Deliverability

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

A: Accountability and Integrity

ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกาและกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาความลับและผลประโยชน์ของสำนักงาน มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมและคุณธรรมแห่งวิชาชีพของตน