หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Infographic Presentation เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
รับสมัครหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Infographic Presentation เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
28 ก.ย. 2565
0

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Infographic Presentation เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆ นี้สามารถทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟังด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราวทำให้ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่เราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน ด้วยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ที่ต้องการนำเสนอ

Key highlights

 • เรียนรู้ เข้าใจพร้อมทั้งได้รับเทคนิคในการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
 • เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงตลอด 2 วัน ในด้านการออกแบบข้อมูล (Creative Content) และการออกแบบการนำเสนอ (Creative Design)
 • สามารถจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทั่วไปทุกท่านที่ต้องการพัฒนาการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย Infographic

**โดยควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ได้อย่างถูกต้อง
 • ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายทินกร พรมดีมา  เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นายสมิทธิชัย ไชยวงศ์  วิทยากรอิสระด้าน Infographic design

รูปแบบการอบรม

ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

จำนวน 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 13 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565​

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 จำนวนผู้เข้าอบรม

 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 ท่าน

 เกณฑ์การประเมินผล

 ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81897

E-mail : bas@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Infographic Presentation เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ