หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
16 ก.ย. 2566
0
ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่ายพันธมิตรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินงานโครงการ “แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” นั้น
.
ในการนี้ จึงขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
.
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี
.
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานถึงวันที่ 20 กันยายน 2566
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ