สวทช. ให้บริการข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีวิธีปฏิบัติในการใช้บริการ ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สวทช. ที่ URL http://www.nstda.or.th/nstda-oic หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
  2. ในการยืมเอกสารฉบับจริงหรือเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาแสดงเจตจำนงค์และกรอกคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร สวทช. (แบบฟอร์ม ขขร 001) และยื่นต่อเจ้าหน้าที่
  3. ผู้ร้องขอ สามารถใช้เอกสารได้เฉพาะในพื้นที่ห้องสมุด สวทช. ครั้งละไม่เกิน 5 รายการ
  4. เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการ ผู้ร้องขอมอบเอกสารต่างๆ คืนแก่เจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้นำเอกสารออกไปนอกห้องสมุด
  5. หากต้องการถ่ายสำเนาเอกสาร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนดำเนินการ

alt

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป