สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ซึ่งเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อสาธาณรัฐเกาหลี  จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาต้นแบบระบบประเมินธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย (Thailand Technology Rating System :TTRS) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นด้วย

สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาต้นแบบฯ ร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. บสย. และ KOTEC ภายใต้โครงการ KSP ระยะเวลาเกือบ 2 ปี  ทำให้สามารถพัฒนาต้นแบบฯ และกลไกในการพัฒนาแนวทางการประเมินการจัดอันดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย และนำผลการประเมินที่ได้ไปประกอบการพิจารณาการค้ำประกันสินเชื่อ การลงทุนจากนักลงทุน รวมถึงทุนสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ SMEs ไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ TTRS จะเป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และส่งผลต่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์นวัตกรรม กระตุ้น GDP ให้เพิ่มขึ้น และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นในอนาคต

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป