10 พฤษภาคม 2560 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC) เข้าประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในงาน I-SWEEEP (The International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project Olympiad) ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลเหรียญทอง-เงิน โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี

ผลจากการแข่งขันนักเรียนไทยที่ได้รางวัลเหรียญทอง จาก I-SWEEEP 2017 ได้แก่ โครงงานการศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อองค์ประกอบของเส้นใยพืชจากมูลช้าง และ สมบัติของเซลลูโลสบริสุทธิ์สกัด เพื่อพัฒนาเป็นชีววัสดุโครงร่างเลี้ยงเซลล์วิทยาศาสตร์พืช (The Users of the Elephant’s Feces and Its Digestive System to Reduce the Extraction Process and HAZARDOUS Chemicals Used in the Extraction and Adding the Feces’ Value by Developing to Biomedical Materials) ผู้พัฒนาคือ นายณัฐวัฒน์ กว้านสกุล นายพิมา องค์ทวีเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานการพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Development of Bio-Based Materials from Thai local mushroom Mycelium and Agricultural Wastes) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาได้แก่ นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (วมว.มธ.สกร.)

นอกจากนี้โครงงานที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนได้รับรางวัลชมเชยสาขาพลังงาน ได้แก่ โครงการการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (Java Olive: Low Cost High-Yield Source for Biodiesel Production) ผู้พัฒนาได้แก่ นายพชร ศรีนวลขาว นายภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์ นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา นายทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป