ตามที่ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) นั้น 

ได้มีผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) ร้านสถานีกาแฟ

2) ร้าน  Tiny Elephen

3) ร้าน Coffee Therapy

ทั้งนี้ จะมีการประสานนัดหมาย เพื่อให้ผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ได้นำเสนอรูปแบบการให้บริการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป