นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจาก สถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นวิทยากรหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการความรู้ด้วย Wordpress” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 6 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 17 คน

การอบรม Wordpress เพื่อการจัดการความรู้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป