งานวิชาการประเภทหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคืองานจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค การใช้ลักษณนาม นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ซึ่งประมวลจากแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนัก เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ตลอดจนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ราชาศัพท์ในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำจากสำนักพระราชวัง และสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการใช้ราชาศัพท์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ พระราชนิยมที่ใช้เป็นแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติในบางรัชกาลที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ราชาศัพท์เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย ผู้ใช้ราชาศัพท์จึงควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลการใช้ในแต่ละสมัยด้วย

 

การใช้ราชาศัพท์ของคำว่า "ตาย" ที่คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำไว้ มีดังนี้

คำสามัญ
ราชาศัพท์
ใช้แก่
ตาย

สวรรคต, เสด็จสวรรคต

[สะ-หวัน-คด], [สะ-เด็ด- สะหวัน-คด]

พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

    พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น

  ทิวงคต, เสด็จทิวงคต พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ
  สิ้นพระชนม์ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า และสมเด็จพระสังฆราช
  ถึงชีพิตักษัย, สิ้นชีพตักษัย พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ เก็บคำว่า สวรรคต, เสด็จสวรรคต ไว้โดยให้บทนิยามว่า "(ราชา) ก. ไปสู่สวรรคต, ตาย, (ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นการเฉพาะ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณทหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์)."

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ เก็บคำว่า ทิวงคต ไว้ โดยให้บทนิยามว่า "(ราชา) ก. ไปสู่สวรรคต, ตาย, (ใช้แก่ สมเด็จพระยุพราช หรือเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นพิเศษ)."

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป