27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะที่มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง และมีความพร้อมตามมาตรฐานการทดสอบในระดับสากล หนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมาตรฐานในสากล ประหยัดต้นทุน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) และเป็นศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง พร้อมมีมาตรฐานการทดสอบระดับสากล โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบงานยากและซับซ้อน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้ามูลค่าสูง และการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเปิดดำเนินการแบบ One-Stop Service: 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียน (Asean Testing Hub) และเป็น Testing Solution Provider อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-117-6850-57 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป