สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในอาคารสราญวิทย์ (อาคาร 12) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการศูนย์อาหารในเชิงคุณภาพ
  2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการศูนย์อาหารที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 300 ที่นั่ง หรือไม่น้อยกว่า 500 จาน เวลาดำเนินการตั้งแต่ 11.00 – 13.00 น. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (แสดงหลักฐานการดำเนินการ)
  3. มีหลักฐานเงินทุนที่สามารถบริหารศูนย์อาหารได้ (แสดงหลักฐานทางการเงิน)
  4. ผู้ประกอบการฯ ต้องมาดำเนินการเอง หรือมีผู้แทนดำเนินการตลอดเวลาทำการ

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ได้ที่

นายศรุต หนูรักษ์
งานบุคลากรสัมพันธ์
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71104 ในวันและเวลาทำการ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป