(27 ก.พ. 63 ) จังหวัดสุพรรณบุรี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงานในการสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อีกทั้งเป็นการร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาธิต และทดสอบเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรวมถึงคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย นำไปสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โดยมีนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การทดสอบสาธิตเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไปจนถึงเกษตรกร โดยที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ทำให้เกิดต้นแบบการเรียนรู้ และเกิดกลไกในการขยายผลในวงกว้างต่อไป

  

“ที่ผ่านมา สวทช. ได้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งด้านการเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้ง เร่งผลักดันให้เกิดการสาธิตและขยายผล พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน ให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรได้นำผลงานวิจัยไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าและรายได้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคการผลิตสู่ภาคการตลาด การผนึกกำลังในครั้งนี้ จะผลักดันให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วทน. โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เกษตรกร และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ ให้เกิดการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาค ให้ชุมชนได้เข้าถึงองค์ความรู้โดยง่าย รองรับการศึกษาดูงาน พัฒนางานด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรหรือชุมชนในแต่ละภูมิภาค”

    

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยมีพื้นที่ในการดำเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้ทำความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานมาควบรวมเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้าน วทน. และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการยกระดับพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

  

ความร่วมมือครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันพัฒนากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติที่เน้นลงมือปฏิบัติ ทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และชุมชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้พัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนการขยายผลองค์ความรู้ในวงกว้างร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนและเกษตรกรต้นแบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนสามารถขยายผลไปยังชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป