วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ งานสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกตย์ใช้เครื่องมือออนไลน์ และ Application เพื่อการทำงานอย่างรู้เท่าทัน" ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย คุณสุพรรณิกา บุญมา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เนคเทค) และวิทยากรโดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ องค์กรทุกภาคส่วน ดังนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยการนำ Application ที่มีให้บริการในรูปแบบ Free บนโลก Social

การบริหารจัดการและการใช้งาน Application ต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานที่เหมาะสมเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ Software และการใช้งานอย่างปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อยของการโจรกรรมทางโลกออนไลน์

หัวข้อในการฝึกอบรม

  • แนะนำการใช้งาน Google drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การตัดต่อวิดีโอด้วย YouTube แบบง่าย
  • การตรวจสอบความปลอดภัยของ Facebook
  • การสำรองข้อมูล Facebook Application เพื่อการทำงาน

 เปิดการสัมมนาโดย คุณสุพรรณิกา บุญมา (ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วิทยากรโดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช (นักวิชาการ)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป