สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านพืชสวน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ครั้งที่ 2 หรือฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 (HORTEX Vietnam 2019) ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไซ่ง่อน (Saigon Exhibition and Convention Center - SECC) เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562

โดยในครั้งนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรจำนวน 3 เรื่อง เข้าร่วมจัดแสดงในงาน ได้แก่ ชุดตรวจโรคพืช ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี และ Active PAKTM

ชุดตรวจโรคพืช ที่พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค และการตรวจรับรองความปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ โดยชุดตรวจที่นำมามีทั้งสิ้น 5 ชุด ประกอบไปด้วย

- ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acidovorax citrulli ที่มีชีวิตในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง
- ชุดตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ในพืชตระกูลแตง แบบรวดเร็ว
- ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน แบบรวดเร็ว
- ชุดตรวจจำแนกเชื้อทอสโพไวรัสในรูปแบบ multiplex RT-PCR-ELISA
- น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคกับแมลง มีความเฉพาะเจาะจงสูง ทำลายเฉพาะหนอนกระทู้หอม (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญ ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้างบนพืช เหมาะกับพืชประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม พืชตระกูลกะหล่ำ ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว พริก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ฝ้าย ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น

Active PAKTM ถุงหายใจได้ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยอมให้ก๊าซในกระบวนการหายใจของผักหรือผลไม้สดผ่านเข้าออกได้ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดได้นานขึ้น 2-5 เท่า และผลิตผลยังคงมีคุณภาพและรสชาติที่ดี นอกจากนี้ถุงถูกออกแบบให้มีลักษณะใสด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ จึงไม่ทำให้เกิดฝ้าขณะเก็บรักษา ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้าได้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร สวทช. ได้เชิญบริษัทเอกชนไทยในเครือข่ายเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในงานครั้งนี้ด้วย โดยมีบริษัทเอกชนตอบรับทั้งหมด 9 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ 8 บริษัท และบริษัทผลิตผักอินทรีย์ 1 บริษัท


งานฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม ร่วมกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ สมาคมไม้ดอกไม้ประดับ และสมาคมผลไม้แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าและบริการทางด้านการเกษตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่สำคัญระหว่างนานาประเทศอีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป