สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ได้จัดพิมพ์หนังสือ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 4 (12 ก.ย. 2560 - 12 ก.ย. 2561) เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเข้าทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรายงานต่อเนื่องจากผลงานรัฐบาลรอบปีที่ 1 ถึงรอบปีที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล
(2) ผลการดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน และ
(3) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป