20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร ส่วนงานกลาง สวทช. อุทยานวิทย์ประเทศไทย 

นายขันธ์ศิริ อาทร นส.วาทินี แซ่ลิ้ม และ นส.ฐิติมา ธรรมบำรุง จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services - STKS) ต้อนรับ Dr. Heeseok Choi, Director of Convergence Service Center และ Dr. Jaemin Shin, Senior researcher จาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 

 

โดยนำเสนอคลังข้อมูลที่ STKS พัฒนา เช่น คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด คลังศัพท์ไทย และระบบ OneSearch การจัดทำสารสนเทศวิเคราะห์ และ แผนที่สิทธิบัตร การบริหารจัดการความรู้ใน สวทช. ตลอดจนการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป