21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เข้าหารือกับผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนา SME ไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ไปสู่ศตวรรษที่ 21

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวหลังการหารือว่า กระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบายที่ชัดเจนถึงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างชาติ แบ่งเป็นกลุ่มวิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์สู่ภูมิภาค และวิทย์เสริมแกร่ง โดยทุกกลุ่มจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้นโยบายเหล่านี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการวางรากฐาน เพื่อไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 


ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วย วทน. เพิ่มมูลค่าและปรับเปลี่ยนสู่การเป็น Smart Farming เช่น การยืดอายุผักผลไม้สดให้มีมูลค่าสูงนำส่งออก และส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนใน Plant Factory
2. ด้าน STEM Academy แบ่งเป็นการพัฒนาทักษะคนในภาคอุตสาหกรรมและกำลังคนด้าน STEM เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
3. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะเสริมสร้างศักยภาพคนทุกกลุ่ม ผลักดันเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรและ OTOP กลุ่ม SME ที่มีศักยภาพจำนวน 500 ราย กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และกลุ่ม Tech-based Startup จำนวน 300 ราย
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โดยจะหาอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบและเป็นอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป