25 มกราคม 2561 ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ตั้ง EECi วังจันทร์วัลเลย์ พร้อมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานและความพร้อมของพื้นที่โครงการ

โดยผู้บริหาร สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาพรวมการพัฒนา EECi วังจันทร์วัลเลย์ โดยผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันปลูกป่าวังจันทร์ และเยี่ยมชมพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต.วังจันทร์ ที่อยู่บริเวณโดยรอบ EECi ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ในการพัฒนาเป็น Smart Farming เต็มรูปแบบที่ใช้ IoT

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ตั้ง EECi หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ตั้งในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของ ปตท. โดยความคืบหน้าการดำเนินงานและความพร้อมของพื้นที่โครงการ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า “สวทช. มีการดำเนินงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์มาหลายปี และประสบความสำเร็จมีสถาบันวิจัย บริษัทเอกชน มาตั้งหน่วยวิจัยมากกว่า 80 หน่วยงาน/บริษัท จากความสำเร็จนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลักดันให้ EECi ประสบความสำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยขณะนี้พื้นที่ที่ตั้ง EECi ที่ สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรที่เป็นภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 63 หน่วยงาน จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี เดือนตุลาคม 2561 นี้”

 

สำหรับการเยี่ยมชมพื้นที่ตั้ง EECi วังจันทร์วัลเลย์ และบริเวณโดยรอบ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมสถาบันปลูกป่าวังจันทร์ ของ ปตท. ที่รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืนและร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถาบันปลูกป่าวังจันทร์ด้วย

   

ในการเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ EECi วังจันทร์วัลเล่ย์ รัฐมนตรีฯ และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต.วังจันทร์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับ EECi STI Solution for Communities หรือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน นำโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Smart Farming แบบเต็มรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) อาทิ ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำทุเรียน ที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำ ใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสม ลดค่าไฟจากการให้น้ำเกินความจำเป็น และได้ปริมาณน้ำตามความต้องการของผลผลิต พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสวน ยินดีที่จะให้พื้นที่ของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือ center ของเกษตรกรที่ปลูกผลไม้บริเวณนี้ ที่จะมาศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็น smart farming ได้ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป