นักวิทย์คิดถึงในหลวง : บทความรำลึกถึงพระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่างเทคนิค ภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันระหว่าง สถาบันการศึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา และการอบรมช่างเทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย กับภาคเอกชนทั้งจากบริษัทชั้นนำที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศ และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งได้รับเงินทุนในการดำเนินงานจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ อยู่ภายใต้เจตจำนงของโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการผลิตช่างฝีมือแรงงานที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

ดาวน์โหลดเอกสาร

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป