28 มีนาคม 2566

ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมภายใต้โครงการ TIME

Total Innovation Management Enterprise (TIME) and Work-integrated Learning (WiL) Project Success

วิทยากร
 • นายนพดร ปัญญาจงถาวร
 • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
 • ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ
 • นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
 • ผู้แทนนักเรียน / นักศึกษา ที่ผ่านโครงการ TIME & WiL

โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง หรือ TIME (Total Innovation Management Enterprise)

เป็นโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงรูปแบบใหม่ ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) และ โครงการพัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลาง ของ สอวช. ส่งต่อโครงการไปสู่การขยายผลโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

TIME จะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็น บุคลากรทักษะสูง ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับประเทศช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานศึกษาจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

The industry upgrading program through Total Innovation Management Enterprise or TIME is a new type of high-skilled workforce development program. From the success of the Work-integrated Learning project: WiL and the development of industrial researchers together with medium-sized enterprises, NSTDA forwarded the project to expansion by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA).

TIME helps nurture students into highly skilled people. This will drive the country’s industry and help attract foreign investment. as well as linking knowledge between the education and industry sectors. In addition, educational institutions will have courses suitable for each type of industry.

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ 

โดย นายนพดร ปัญญาจงถาวร, รองผู้อำนวยการฝ่าย งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.

13.40 – 14.10 น. กล่าวแสดงความยินดี มอบโล่รางวัลสำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โดย ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , รองผู้อำนวยการ สวทช.

14.10 – 14.30 น. โครงการ TIME & WiL กับแนวทางการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคการศึกษา

โดย ดร. บรรพต หอบรรลือกิจที่ปรึกษาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.

14.30 – 14.45 น. การสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนากำลังคนเพื่อยื่นขอสิทธิประโยชน์ Merit Base ของ BOI

โดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี, รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

14.45 – 15.15 น.  ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการ TIME & WiL

โดย

 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
15.15 – 15.30 น.  ผลผลิตภายใต้โครงการ TIME & WiL

โดย ผู้แทนนักเรียน / นักศึกษา ที่ผ่านโครงการ TIME & WiL

15.30 – 16.00 น.   ถาม-ตอบ และ ถ่ายภาพร่วมกัน
เอกสารประกอบการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
นายนพดร ปัญญาจงถาวร
รองผู้อำนวยการ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 
รองผู้อำนวยการ สวทช.
ดร. บรรพต หอบรรลือกิจ
ที่ปรึกษาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
ผู้แทนนักเรียน / นักศึกษา ที่ผ่านโครงการ TIME & WiL
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ