30 มีนาคม 2566

อุตสาหกรรม 4.0: การเตรียมความพร้อม หุ้นส่วนความร่วมมือ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสิทธิประโยชน์

Thailand i4.0: Preparation, Partnership, Practices and Promotion

วิทยากร
  • ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
  • นายวริทธิ์ กฤตผล
  • ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง
  • นายเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง
  • โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
  • นายประสงค์ เกรียงไกรกุล
  • ดร. พรพรหม อธีตนันท์

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) มีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคแรงงาน ตลอดจนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่มีความจำเป็นต่ออนาคตอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีความจำเป็น และโดยที่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือพันธมิตรรัฐและเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสำเร็จและคุ้มค่าแก่การลงทุน ด้วยบริการที่ครบวงจรตลอดเส้นทาง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

สัมมนานี้ เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จะร่วมพูดคุยในประเด็นบทบาท สวทช. และพันธมิตร, อุตสาหกรรมไทยกับการยกระดับและเติบโตสู่ Industry 4.0 อย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์และเส้นทางความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่าง สวทช.และภาคเอกชนเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงโปรแกรมสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.20 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย,  ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สวทช.

09.20 – 10.10 น. ช่วงที่ 1 การบรรยายนำ
09.20 – 09.45 น. Digital transformation to Sustainable manufacturing

โดย นายวริทธิ์ กฤตผล, Commercial Director

09.45 – 10.10 น. บทบาท สวทช. และพันธมิตร ในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0

โดย ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง, ผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  สวทช.

10.10 – 10.20 น. พักระหว่างการสัมมนา
10.20 – 11.15 น. ช่วงที่ 2 ความร่วมมือหุ้นส่วน สวทช. และภาคเอกชน เพื่ออุตสาหกรรม 4.0:
ผลสัมฤทธิ์ และเส้นทาง
10.20 – 10.35 น. เริ่มต้น Digital transformation ภาคอุตสาหกรรม อย่างไรดี

โดย นายเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง, ที่ปรึกษาอิสระ

10.35 – 10.50 น. ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 index)

โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.

10.50 – 11.05 น. ประเมินความพร้อม Industry 4.0 วางแผน และการทำ digital transformation ของโรงงาน

โดย นายประสงค์ เกรียงไกรกุล,Section manager, Maintenance & Utility บริษัท ไดซิน จำกัด

11.05 – 11.10 น. ถาม-ตอบ
11.10 – 12.00 ช่วงที่ 3 โปรแกรมสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 จาก SMC เนคเทค สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร

โดย ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เนคเทค สวทช. และ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)

12.00 น. ปิดการสัมมนา
ดำเนินรายการ โดย ดร. พรพรหม อธีตนันท์, รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายวริทธิ์ กฤตผล
Commercial director สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สวทช.
นายเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง
ที่ปรึกษาอิสระ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
นายประสงค์ เกรียงไกรกุล
Section Manager, Maintenance & Utility บริษัท ไดซิน จำกัด
ดร. พรพรหม อธีตนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเนคเทค สวทช. และ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ