29 มีนาคม 2566

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วย Synthetic Biology Technology

Driving BCG Economy by Synthetic Biology Technology

วิทยากร
 • ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
 • ดร. อัยดา อรุณศรี
 • Prof. Kohsuke Honda
 • Mr. Kazuo Miyazaki
 • Mr. Yuta Kawashima
 • ดร.กาญจนา วานิชกร
 • คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
 • คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 • ดร. วศิมน เรืองเล็ก
 • คุณนิวัฒน์ สุริยะกมล
 • ดร. พัฒนนท์ ประสิทธิ์โชค
 • ดร. สโรชา สุทนต์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วย Synthetic Biology Technology

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand Synthetic Biology Consortium) เพื่อดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology: SynBio) ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ บีซีจี และสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ให้ประเทศสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

กลไกการผลักดันให้เกิด “deep-tech industry” .ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์จำเป็นต้องอาศัยบทเรียนการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนถึงตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง เพื่อไทยได้ศึกษาบทเรียนและดำเนินการได้รุดหน้ายิ่งขึ้น นอกจากนี้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศต้องสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย

ภาษาไทย ยกเว้นวิทยากรต่างชาติบรรยายภาษาอังกฤษ และไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ดร. อัยดา อรุณศรี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

09.10 – 09.40 น. Design and implementation of artificial metabolic pathways in vitro

โดย Prof. Kohsuke Honda, Osaka University, Japan

09.40 – 10.00 น. iPS cell-derived immortalized myeloid lineage cells (iMylc Cell) and development of a test kit to predict the severity of dengue fever

โดย Mr. Kazuo Miyazaki,  CEO, MiCAN Technologies (https://www.micantechnologies.com)

10.00 – 10.30 น. How to drive deep science research to utilization in Japan

โดย Mr. Yuta Kawashima, Chief, Department of Industry-Academia Collaboration Japan Science and Technology Agency (JST), Japan

10.30 – 12.00 น. การเสวนาเรื่อง “โอกาสของ SynBio industry ในบริบทประเทศไทย”  

วิทยากรโดย

 • ดร.กาญจนา วานิชกร, รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1, รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • ดร. วศิมน เรืองเล็ก, Climate Impact & Circularity Senior Alliance Manager Global Alliances, SCG Chemicals PLC.
 • คุณนิวัฒน์ สุริยะกมล, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
 • ดร. พัฒนนท์ ประสิทธิ์โชค, ผู้ชำนาญการ เทคโนโลยีชีวภาพ, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการเสวนาโดย ดร. สโรชา สุทนต์, ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. อัยดา อรุณศรี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Prof. Kohsuke Honda
Osaka University, Japan
Mr. Kazuo Miyazaki
CEO, MiCAN Technologies (https://www.micantechnologies.com)
Mr. Yuta Kawashima
Chief, Department of Industry-Academia Collaboration Japan Science and Technology Agency (JST), Japan
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1, รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ดร. วศิมน เรืองเล็ก
Climate Impact & Circularity Senior Alliance Manager Global Alliances, SCG Chemicals PLC.
คุณนิวัฒน์ สุริยะกมล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ดร. พัฒนนท์ ประสิทธิ์โชค
ผู้ชำนาญการ เทคโนโลยีชีวภาพ, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ดร. สโรชา สุทนต์
ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ