นิทรรศการ
BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม
play-icon

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 มิติ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และบูรณาการผลงานวิจัยศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan)
30

รายการนิทรรศการงานวิจัยตอบโจทย์ BCG

งานวิจัยด้าน

เกษตรและอาหาร

งานวิจัยด้าน

สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยด้าน

พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

งานวิจัยด้าน

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์