นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการ

NSTDA Core Business

4 ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคม ที่ สวทช. มุ่งขับเคลื่อนในยุค NSTDA 6.0
นิทรรศการ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิต
นิทรรศการ BCG Economy Model
นิทรรศการ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
นิทรรศการ ระบบบริการโดย สวทช.
นิทรรศการ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิต
นิทรรศการ BCG Economy Model
นิทรรศการ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
นิทรรศการ ระบบบริการโดย สวทช.

รายชื่อหัวข้อนิทรรศการทั้งหมด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

 1. โครงการความร่วมมือไบโอเทคศูนย์วิจัยโครงสร้างระบบชีววิทยา (CSSB : Center for Structural Systems Biology, Germany)
 2. โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร
 3. การฝึกทักษะการถอดความเสียงพูด
 4. โครงการภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science (National e-Science Infrastructure Consortium)
 5. 18 ปี ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

NSTDA core business

 1. แพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย (Thailand i4.0 Platform)
 2. ทราฟฟี่ ฟองดูว์: แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue: City Problems Management Platform)
 3. แพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare Platform)
 4. Food SERP (Food Service & Production)

นิทรรศการ BCG Economy Model

BCG สาขาเกษตรและอาหาร
 1. Nutrient Nano-Delivery for Smart Agriculture
 2. ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์ (MycoSMART)
 3. การทำนายน้ำหนักด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารจัดการงานปศุสัตว์ (AI Weight Prediction for Livestock Management)
 4. แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติทางการเกษตรสำหรับการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย (Terra)
 5. งานวิจัยและบริการทางด้านมาตรฐาน (Rubber Standard Service and Research)
 6. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านยาง (Rubber Technology Solution)
 7. งานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้กับหน่วยงานภาครัฐ (Rubber Products D&E Unit for Government Sectors)
 8. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง New S-Curve ในการผลิตยาง (New s-curve of NR production)
 9. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหาร
 10. ชุดตรวจ Pigxy-AMP
BCG สาขาสุขภาพและการแพทย์
 1. การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำผิวดินเพื่อผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน
 2. Nanovation: ชุดตรวจรวดเร็วทางการแพทย์ NANOTEC
 3. เครื่องสำอางนวัตกรรมอนุภาคกักเก็บสารสกัดเห็ดหลินจือ (REISHURAL NATURAL FACIAL SERUM)
 4. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อนำส่งสารสกัดจากพืชตระกูลกัญชงกัญชา เพิ่มประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยาสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
 5. ระบบอนุภาคนาโนกักเก็บสารแคนนาบิไดออลและสารสกัดกัญชงเพื่อการนำส่งทางผิวหนัง
 6. แมงกานีสเซ็นส์: ชุดตรวจแมงกานีสและเครื่องอ่านดูโออาย (Mn Sense)
 7. ไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตผลิตจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง
 8. Bio-adsorbent CARBANO-Ag
 9. เทคโนโลยีชุด Exo-suit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บ สำหรับผู้สูงอายุและบุคลากรทางแพทย์ (Exoskeleton Technologies)
 10. เทคโนโลยีชุด Exo-Suit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย (Ross)
 11. นวัตกรรมตรวจจับและแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มแบบติดตั้งที่ผนังห้อง (Gunther Bath “กันเธอสำหรับห้องน้ำ)
 12. ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บสัญญาณชีพและสัญญาณเสียงของหัวใจและปอดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์ทางไกลและการวินิจฉัยเยื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (DaVis)
 13. เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)
 14. นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารและแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT)
BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
 1. อิฐน้ำซึมผ่านเร็วจากเศษกระเบื้อง/เทคโนโลยีวัสดุพรุน/นวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้ง
 2. โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy)
 3. เทคโนโลยีแบตเตอรี่อุตสาหกรรมสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียว
 4. BIO Go Green
 5. การนำขยะแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ สังกะสีคาร์บอน และขยะผลผลิตการเกษตร มารีไซเคิลเพื่อพัฒนาเป็นแบตเตอรี่แบบอัดประจุซ้ำได้
BCG สาขาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 1. แพลตฟอร์ม AI สนทนา (Sontana)

นิทรรศการ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิต

 1. โครงการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. นวัตกรรมแบบเปิด ระบบเกษตรแม่นยำ  ฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense Open Innovation)
 3. ราชบุรีโมเดล
 4. NAGA belt road
 5. เว็บแอปพลิเคชันสอนกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ (KidBright AI on Web)

นิทรรศการ ระบบบริการโดย สวทช.

 1. โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure: NSTI)
 2. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)
 3. ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. NSTDA Fabrication and Engineering service Center (NFEC)
 4. สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology Evaluation and Certification Institute (DTEC)
 5. CONNEX ศูนย์เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ @Thailand Science Park
 6. ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 1. I-Kit (ไอคิท) อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบIoTแบบพกพา
 2. I2-Starter Kit  (ไอสแควร์สตาร์ทเตอร์ คิท) อุปกรณ์การเรียนการสอน IoTสำหรับอุตสาหกรรมแบบพกพา
 3. V-ปัง พรีมิกซ์ขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง
 4. หมูนุ่มปรับเนื้อสัมผัส
 5. enR Plearn Series ชุดของเล่นจากยางพารา
 6. แป้งพิมพ์สีธรรมชาติ
 7. IDDS Flow tester / Fork tester
 8. องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
 9. องค์ประกอบของสูตรตำรับเครื่องสำอางสำหรับบำรุงเส้นผมที่ประกอบไปด้วยน้ำมันจากเมล็ดชา
 10. ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ
 11. CARBANO-Ag
 12. นาโนอิมัลชันที่มีองค์ประกอบของเกลือซิงค์และสารสกัดจากธรรมชาติ
 13. อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำเพื่อยั้บยั้งการอักเสบและสมานแผล
 14. ชุดตรวจโรคไวรัสจุดวงเเหวนในมะละกอ
 15. ชุดตรวจเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV) ด้วยเทคนิค DAS-ELISA
 16. การสังเคราะห์สารประกอบซิลเวอร์ไออนในรูปแบบสารละลายใสที่สามารถคงตัวได้ในสภาวะที่มีแสงและความร้อน
 17. อุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าและติดตามตำแหน่งอัจฉริยะ Plug UNAI
 18. อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สอันตรายแบบพกพาด้วยเทคโนโลยี GASSET
 19. ระบบตรวจวัดในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง Wet & Dry
 20. ระบบให้แสงเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงอาหารโภชนาการสูงสำหรับสัตว์น้ำ ในระบบปิดและกึ่งปิด (SUN-ZOOM for Eco-Plankton Culture Plant)
 21. ระบบควบคุมการยกยอและบันทึกภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ และระบบให้อาหารอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงกุ้ง
รายชื่อหัวข้อนิทรรศการ