สวทช. ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน

NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand's sustainable development

28-31 มีนาคม 2566

53

สัมมนา/เยาวชน

70

นิทรรศการ

27

Open House

16

R&D Pitching

53

สัมมนา/เยาวชน

70

นิทรรศการ

27

Open House

16

R&D Pitching

รายการสัมมนา

กิจกรรมสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และการนำ วทน. ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ

NSTDA Core Business

Highlights

นิทรรศการ NAC2023

นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร
นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการ

NSTDA Core Business

4 ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคม ที่ สวทช. มุ่งขับเคลื่อนในยุค NSTDA 6.0
นิทรรศการ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิต
นิทรรศการ BCG Economy Model
นิทรรศการ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
นิทรรศการ ระบบบริการโดย สวทช.
นิทรรศการ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิต
นิทรรศการ BCG Economy Model
นิทรรศการ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
นิทรรศการ ระบบบริการโดย สวทช.

Open House

STI Power for Industry

29-31 มีนาคม 2566

สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำ เพื่อหนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน

R&D Pitching​

Empowering your business with R&D

29-30 มีนาคม 2566

เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นและระบบบริการจาก สวทช. เพื่อเชื่อมโยงโอกาสความร่วมมือ การจับคู่ธุรกิจ และการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

Youth Activities

กิจกรรมเยาวชน

พบกับนานากิจกรรมสุดสนุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการเสวนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนสำหรับครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

NAC Market 2023

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยและสินค้าชุมชน

วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-16.00 น.

ณ ทางเชื่อมอาคาร CC และลาน INC2 Wavefront
พบกับกิจกรรม NAC Market ตลาดนัดที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผลงานวิจัยไทยและสินค้าชุมชนจากเครือข่าย สวทช. รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้นักช็อปได้เลือกซื้อในราคาพิเศษภายในงานเท่านั้น!

บริการของสวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทำธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์:

Sponsorship NAC2023 Supported by

NAC Market 2023 Partners by:

Platinum
Gold