เกี่ยวกับ NAC2023

NSTDA ANNUAL CONFERENCE 2023

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นหนึ่งในขุมพลังหลักในการพัฒนาประเทศ ให้เข้มแข็ง ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะองค์กรผู้ขับเคลื่อนการวิจัยด้าน วทน. และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและด้านคุณภาพของประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานประชุมวิชาการประจำปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 เพื่อให้คนไทยได้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และการศึกษา มุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศด้าน วทน. ที่เข้มแข็ง

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
กำหนดการภาพรวม
(Program at a Glance)
การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้หัวข้อ
สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน
(NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand's sustainable development)

ทั้งนี้ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดการประชุมในวันที่ 28 มีนาคม 2566

ภายในงาน NAC2023 จะมีกิจกรรมประกอบด้วย ‘การสัมมนาวิชาการ’ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้าน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ ‘นิทรรศการด้าน วทน.’ นำเสนอผลงานวิจัยเด่นรวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร กิจกรรม ‘Open House’ เปิดบ้านให้ที่ผู้สนใจระบบบริการจาก สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมรับฟังการนำเสนอความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการเพื่อหนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ กิจกรรม ‘R&D Pitching’ เวทีนำเสนองานวิจัยที่พร้อมให้บริการหรือเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจโดยนักวิจัย สวทช. เพื่อนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจรวมถึงการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และ ‘กิจกรรมเยาวชน’ กิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับผู้ดำเนินงานด้านการศึกษาและเยาวชน

หากคุณคือผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และพร้อมนำองค์ความรู้มาร่วมขับเคลื่อนประเทศ พบกันได้ที่ “งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 : NAC2023” ในวันที่ 28-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
53

สัมมนา/เยาวชน

70

นิทรรศการ

27

Open House

16

R&D Pitching

53

สัมมนา/เยาวชน

70

นิทรรศการ

27

Open House

16

R&D Pitching