นิทรรศการ

NSTDA Core Business

4

4 ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคม ที่ สวทช. มุ่งขับเคลื่อนในยุค NSTDA 6.0