29 มีนาคม 2566

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิตอาหารและส่วนผสม ฟังก์ชัน

Driving new food industry through production platform technologies of foods and functional ingredients

วิทยากร
  • ดร. กัลยา อุดมวิทิต
  • ดร. ปัทมาพร  ประชุมรัตน์
  • คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี
  • ดร. วรรษมน  นุตกุล
  • คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต
  • นายแพทย์นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิตส่วนผสมฟังก์ชัน และอาหารอนาคต

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บนฐานความเข้มแข็งด้านการเกษตรและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ ทำให้อาหารไทยมีอัตลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อย่างไรก็ตามสินค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ตอบสนองความต้องการที่จำเพาะของผู้บริโภค ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารฟังก์ชัน ทั้งอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม และกลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredients) โดย สวทช. ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านกลยุทธ์การผนวกวิทยาการความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขา เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการให้บริการตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ One-stop service โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิต มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredients) 2) โปรตีนทางเลือก (Alternative proteins) 3) สารสกัดเชิงหน้าที่ (Functional extracts) และ 4) อาหารเฉพาะกลุ่ม (Food for specific groups) เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารฟังก์ชัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ดร. กัลยา อุดมวิทิต, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้าน Core Business สวทช.

ดำเนินรายการโดย  ดร. ปัทมาพร  ประชุมรัตน์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.10 – 09.30 น. Probiotics: Market and opportunity for Thai entrepreneurs

โดย คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี,  ผู้บริหาร บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด

09.30 – 10.00 น. Global trend for alternative protein production

โดย ดร. วรรษมน  นุตกุล, The Good Food Institute

10.00 – 10.15 น. พักระหว่างการสัมมนา
10.15 – 10.45 น. Herbal extracts for healthcare and cosmeceutical products

โดย คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต, นายกสมาคมการค้า คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

10.45 – 11.15 น. The Food for specific groups: Health and wellness

โดย นายแพทย์นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร, แพทย์ประจำ Health Focus Clinic

11.15 – 11.30 น. ถาม – ตอบ
สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา
VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. กัลยา อุดมวิทิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้าน Core Business สวทช.
ดร. ปัทมาพร  ประชุมรัตน์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี
ผู้บริหารบริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด
ดร. วรรษมน นุตกุล
The Good Food Institute
คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต
นายกสมาคมการค้า คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย
นายแพทย์นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร
แพทย์ประจำ Health Focus Clinic
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ