นิทรรศการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนักพัฒนาที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงยึดหลักการที่ว่ารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อทางศาสนา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญคือนักพัฒนาต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และความเคารพในเพื่อนมนุษย์ ทรงพระราชดำริว่าในการพัฒนาเรื่องใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีระดับสูง (จากหนังสือ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทัศน์)