29 มีนาคม 2566

นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน

Current and future innovations for sustainable aquaculture

วิทยากร
 • ดร. เสจ ไชยเพ็ชร
 • คุณหงส์สุดา ทาระคำ
 • นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
 • ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
 • ดร. ชุมพร สุวรรณยาน
 • ดร. ชัยวุฒิ สุดทองคง
 • คุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร
 • ดร. อนุภาพ ประชุมวัด
 • ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา
 • ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์
 • ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
 • ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
 • ดร. เปรมฤทัย สุพรรณกูล
 • ดร. คทาวุธ นามดี
 • ดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
 • คุณคงภพ อำพลศักดิ์
 • คุณอมร เหลืองนฤมิตรชัย
 • ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ
 • คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
 • ดร. ยศกร ประทุมวัลย์
 • คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
 • ดร. ปิติ อ่ำพายัพ
 • คุณบรรจง นิสภวาณิชย์
 • คุณสุทธิ มะหะเลา
 • คุณสมประสงค์ เนตรทิพย์
 • คุณชาลี จิตรประสงค์
 • ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข

นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการประชุมวิชาการสวทช. ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน โดยจะมีกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำของสวทช.และหน่วยงานพันธมิตร การนำเสนอความร่วมมือในการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงและสวทช. การเสวนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตามแนวทาง BCG และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การเสวนาความต้องการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนด้านสัตว์น้ำ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากนักวิจัยของสวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งการสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมประจำปีสวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

กำหนดการสัมมนา

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

ดำเนินรายการโดย ดร. เสจ ไชยเพ็ชร และคุณหงส์สุดา ทาระคำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด และ การแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง กรมประมง และ สวทช. 

โดย อธิบดีกรมประมง และ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

09.00 – 09.15 น. การบรรยายประกอบการแถลงข่าว เรื่อง การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ Bacillus subtilis Natto (BSN-1)

ดย ดร.ชุมพร สุวรรณยาน, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

09.15 – 09.30 น. การบรรยายประกอบการแถลงข่าว เรื่อง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

โดย ดร. ชัยวุฒิ สุดทองคง, กรมประมง

09.30 – 10.20 น. การบรรยายนำ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG และ Thailand 4.0

โดย คุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

10.20 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง

ดำเนินรายการโดย ดร. อนุภาพ ประชุมวัด, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

10.50 – 11.20 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โดย ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา, ที่ปรึกษากรมประมง

11.20 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อตอบสนองเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

โดย ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์, สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวทช.

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 – 14.00 น. Aquaculture Flash Talks นวัตกรรมเพื่ออนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ช่วงที่ 1)

ดำเนินรายการโดย ดร. เสจ ไชยเพ็ชร, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 • ความสำเร็จในการถอดรหัสจีโนมกุ้งกุลาดำและประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย
  โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • การปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งขาว
  โดย ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน
  โดย ดร. เปรมฤทัย สุพรรณกูล, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • นาโนเทคโนโลยี: กลยุทธใหม่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  โดย ดร. คทาวุธ นามดี, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
 • นวัตกรรมทางเลือกอาหารเสริมป้องกันโรคสัตว์น้ำโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว
  โดย ดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ปลานิลสายพันธุ์ใหม่เพื่อการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน
  โดย คุณคงภพ อำพลศักดิ์, กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
14.00 – 14.20 น. การบรรยายเรื่อง สมาคมปลานิลไทยกับการยกระดับปลานิลไปสู่ตลาดโลก

โดย คุณอมร เหลืองนฤมิตรชัย, นายกสมาคมปลานิลไทย

14.20 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.40 น. Aquaculture Flash Talks นวัตกรรมเพื่ออนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ช่วงที่ 2)

ดำเนินรายการโดย ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 • Aqua-IoT กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
  โดย คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ความสำคัญของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำไหลเวียน (RAS)
  โดย ดร. ยศกร ประทุมวัลย์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ไมโครไบโอมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  โดย ดร.เสจ ไชยเพ็ชร, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ชุดตรวจแลมป์ เทคนิคการตรวจคัดกรองโรคกุ้งที่ฝึกกันได้ และจำเป็นต้องมี
  โดย คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • การวิจัยและใช้ประโยชน์โคพีพอดเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
  โดย ดร.ปิติ อ่ำพายัพ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • วัคซีนต้านโรคไวรัสในกุ้ง: ความหวังแห่งอนาคต
  โดย ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
15.40 – 16.30 น. เสวนา เรื่อง ทิศทางการทำงานของ สวทช. เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ร่วมเสวนา

 • คุณบรรจง นิสภวาณิชย์, สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
 • คุณสุทธิ มะหะเลา, สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย
 • คุณสมประสงค์ เนตรทิพย์, ชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
 • คุณชาลี จิตรประสงค์, ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา

ดำเนินรายการโดย ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

16.30 น. ปิดการสัมมนา

 

นิทรรศการ

นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านสัตว์น้ำของสวทช. ได้แก่ ชุดตรวจ feed และ วัคซีน และการออกบูทจากภาคเอกชน

เอกสารประกอบการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.เสจ ไชยเพ็ชร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณหงส์สุดา ทาระคำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง
ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
ดร.ชุมพร สุวรรณยาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. ชัยวุฒิ สุดทองคง
กรมประมง
คุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ดร. อนุภาพ ประชุมวัด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา
ที่ปรึกษากรมประมง
ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวทช.
ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. เปรมฤทัย สุพรรณกูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. คทาวุธ นามดี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
ดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณคงภพ อำพลศักดิ์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
คุณอมร เหลืองนฤมิตรชัย
นายกสมาคมปลานิลไทย
ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. ยศกร ประทุมวัลย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. ปิติ อ่ำพายัพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณบรรจง นิสภวาณิชย์
สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
คุณสุทธิ มะหะเลา
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย
คุณสมประสงค์ เนตรทิพย์
ฟาร์มลูกกุ้งเศรษฐี
คุณชาลี จิตรประสงค์
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา
ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ