28 มีนาคม 2566

พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Driving Thailand’s Development Transformation with the BCG Economy Model

วิทยากร
 • ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
 • ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
 • รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
 • นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง
 • ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
 • นางสาวปฤณัต อภิรัตน์
 • นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ
 • ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG Economy  Model ได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับแผนงาน จัดทำยุทธศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน และจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ BCG  รวมถึงการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปพัฒนาเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ (Area based)  โดยนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง จ.ขอนแก่น จ.ราชบุรี จ.จันทบุรี และ จ.พัทลุง มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารรายสินค้าจังหวัดเพื่อคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สำคัญของจังหวัด ในส่วนของภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนในกิจการประเภท BCG เพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากตัวเลขขอรับการลงทุนในกิจการประเภท BCG ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ระหว่างเดือนมกราคม 2464-กันยายน 2565 มีมูลค่ารวมกันประมาณ 250,000  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 29 ของมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน  และสถาบันการเงินมีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ BCG รวมกันมากกว่า 1.5 แสนล้านบาทจนถึงปี 2570 

ในช่วงเวลาที่กำลังเคลื่อนสู่ปีที่ 3 ของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนา “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCGเพื่อถอดรหัสการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อการเรียนรู้ และก้าวต่อผ่านมุมมองของประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ของสาขาต่างๆ  เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังของจตุภาคี อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น  เป็นการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  และสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไปพร้อมกัน

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว, ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13.30 – 15.00 น. ถอดรหัสโมเดลเศรษฐกิจ BCG: โอกาส และปัจจัยสู่ความสำเร็จ

โดย

 1. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา, ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 2. รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม, ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ร่วมก่อตั้ง ZTRUS

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, รักษาการรองผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช.

15.00 – 15.15 น. พักระหว่างการสัมมนา
15.15 – 17.00 น. ประสบการณ์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG: เรียนรู้ เพื่อก้าวต่อ

โดย

 1. นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง, อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. นางสาวปฤณัต อภิรัตน์, รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 4. นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช
 5. ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา, รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, รักษาการรองผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช.

เอกสารประกอบการสัมมนา
VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ร่วมก่อตั้ง ZTRUS
นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวปฤณัต อภิรัตน์
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ