มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

           การบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นช่องทางหนึ่งในการใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใช้ดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

      กรมสรรพากรจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่กองทุนฯ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 กองทุน ได้แก่ 

      1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
      2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
      3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
      4) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ภายใต้สานักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

      โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแก่ผู้บริจาคเงินให้กองทุนฯ ดังกล่าว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริจาคเงินเข้ากองทุนที่ดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

      *หมายเหตุ:   

- เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ (บุคคลธรรมดา)

- เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ (นิติบุคคล)

 

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/tei/images/Document/ApplicationForm_Tax.pdf

                       : https://www.nstda.or.th/tei/images/Document/ApplicationForm_Tax_ENG.pdf 

   รายชื่อโครงการที่เข้าร่วม : โครงการที่เข้าร่วมการขอรับบริจาคเงิน RDI

   ->> คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

วิธีการบริจาคเงินผ่าน e-donation ทำได้ดังนี้
1) เปิด application ของธนาคารต่างๆ 
2) ไปที่หน้าโอนเงิน
3) กดที่ QR Code แล้วแสกนที่ QR code ตามด้านล่างนี้ 
4) กรอกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
5) เลือกต้องการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 

Let's Scan !!