หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
20 ก.พ. 2567
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช. เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2567 เป้าหมายทั้งปี เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการดำเนินงาน
(คะแนน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-1 การนำเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายของ สวทช. ไปประยุกต์ใช้ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้
BCG implementation
1) ผู้ได้รับประโยชน์ 5,000,000 คน
2) หน่วยงาน 1,500 หน่วยงาน
5,000,000 คน
1,500 หน่วยงาน
400,000 คน
200 หน่วยงาน
330,204 คน
(0.99)
340 หน่วยงาน
(3.40)
KS1-2 การพัฒนาบุคลากร /อาชีพ ด้วย วทน. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วทน.
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
15,100 คน 3,000 คน 2,249 คน
(1.49)
ความมั่นคงองค์กร KS2 สัดส่วนของรายรับจากเงินนอกงบประมาณต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.75
(2.85)
กระบวนการภายใน KS3 การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกัน มีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (NSTDA ONE) ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 54.52
(8.16)
ความสามารถองค์กร KS4 การใช้ความสามารถของ สวทช. ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐและเอกชน 1) สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35.73
(7.15)
2) มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการต่อยอดและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้ BCG Implementation 15,000 ล้านบาท 15,000 ล้านบาท 100 ล้านบาท 0.13 ล้านบาท
(0.00)
3) มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ของโครงการภายใต้ BCG Implementation 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 300 ล้านบาท 41.26 ล้านบาท
(0.09)
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายการ ผลการดำเนินงาน
บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ
26 บทความ
(2.01 ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)
ทรัพย์สินทางปัญญา 15 คำขอ
สิทธิบัตร 4 คำขอ อนุสิทธิบัตร 11 คำขอ
(1.16 คำขอต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญา 49 รายการ
44 หน่วยงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 16 ชุมชน ใน 8 จังหวัด
เกษตรกร จำนวน 599 คน
สร้างความสามารถ SME (ITAP) 94 ราย
สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 22 ผลงาน
รับรองโครงการวิจัยของ
ภาคเอกชน (ภาษี 200%)
มูลค่า 282.07 ล้านบาท
บริการวิเคราะห์ทดสอบ 10,058 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายจริง ผลการใช้จ่ายจริงเทียบแผน (%)
1. รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน 3,803.00 1,207.94 31.76
  1.1 รายจ่ายงบบุคลากร
1,763.00 668.33 37.91
  1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน
2,040.00 539.61 26.45
   1.2.1 รายจ่ายประจำ
547.00 178.13 32.57
   1.2.2 รายจ่ายดำเนินงาน
1,493.00 361.48 24.21
    1.2.2.1 กลุ่มแผนงาน BCG Implementation
450.00 94.01 20.89
     – ฺBattle
279.00 62.76 22.49
     – ฺPre-battle
171.00 31.25 18.27
    1.2.2.2 กลุ่มแผนงานตามภารกิจหน่วยงาน
1,043.00 267.47 25.64
2. รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,257.00 55.95 4.45
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,060.00 1,263.89 24.98
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบกับแผนและค่าเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
รายการ แผน ผลไตรมาส 1
รายจ่าย 5,060.00 ล้านบาท 1,263.89 ล้านบาท
รายรับจากการดำเนินงาน 1,200.00 ล้านบาท 399.54 ล้านบาท
แชร์หน้านี้: