หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน 2552
แผนการดำเนินงาน 2552
20 ต.ค. 2563
0
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2552

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ปรับระบบการวางแผน  และบริหารงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2549  โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช. บูรณาการร่วมกัน  และใช้ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ซึ่งเรียกว่า Strategic Planning Alliance (SPA) มาเป็นกลไกควบคุม  และติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ในลักษณะโปรแกรมหลักภายใต้คลัสเตอร์ กลุ่มพันธกิจ และเทคโนโลยีฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2550 สวทช. ได้มีการนำ Balanced Scorecard : BSC มาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้การวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานชัดเจน  และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรมากขึ้น

แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2552 ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)   ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551  โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4 (2550-2554)  คาดว่าจะใช้กรอบงบประมาณสำหรับดำเนินการ 4,700 ล้านบาท

นอกจากการใช้แผนที่กลยุทธ์ และ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหารระดับองค์กร เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 (2550-2554) แล้ว  สวทช. ยังได้มีการประเมิน ติดตาม และ ทบทวนปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอและนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ประจำปี  เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มั่นใจว่า สวทช. จะบรรลุเป้าหมายตามแผนในที่สุด สวทช. จึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานประจำปี 2552 ไว้ 3 ด้าน

  1. แสวงหาทรัพยากร (รายได้) เพื่อให้ สวทช. สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากผลงานของ สวทช. ให้ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ผู้มีส่วนได้เสียมองเห็นและรับรู้ได้ และลูกค้าได้ประโยชน์อย่างชัดเจน
  3. พัฒนาความสามารถของพนักงาน สวทช. โดยการพัฒนาหน่วยผลิต (Production Unit) อันได้แก่ ห้องปฏิบัติ การวิจัยและห้องปฏิบัติการบริการ ให้มีระบบการทำงานที่เอื้ออำนวย และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละคน ให้บรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งควบคุมอัตราการเติบโตของจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สวทช. เอง  เพื่อมุ่งให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มปริมาณและคุณค่าของผลงาน

 

แผนงบประมาณปี 2552

1) แผนรายรับ

–  เงินงบประมาณปี 2552

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 3,414 ล้านบาท ลดลงจากปี งบประมาณ 2551 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3,606 ล้านบาท เป็นจำนวน 192 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 งบประมาณในลักษณะแผนงานที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
งบประมาณในลักษณะแผนงานที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

–  เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ 2551    

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ได้ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2551 รวม 80 ล้านบาท ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

–  เงินรายได้จากการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ตั้งเป้าหมายตาม Balanced Scorecard ที่จะมีเงินรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 705 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จากการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และเงินอุดหนุนรับ รองลงมาจะเป็นรายได้จากฝึกอบรม สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน
ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. คาดว่าจะมีรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 4,360 ล้านบาท โดยมีเงินรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 16 ของประมาณการรายได้รวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับรวมปี 2552
ประมาณการรายรับรวมปี 2552

2) แผนรายจ่าย

– แผนรายจ่ายกลุ่มโปรแกรม (ตามพันธกิจ)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549  สวทช. ได้มีการปรับระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ เป็นลักษณะโปรแกรมหลัก และกลุ่มโปรแกรม โดยจำแนกกลุ่มโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่มหลัก โดยมีแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นไปตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 งบประมาณแยกกลุ่มโปรแกรม(ตามพันธกิจ)
งบประมาณแยกกลุ่มโปรแกรม(ตามพันธกิจ)

สำหรับงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

–  แผนรายจ่ายรวม

นอกจากแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานแล้ว ในปีงบประมาณ 2552 สวทช. ยังมีแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง (ตารางที่ 7) แผนรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ตารางที่ 8) และเมื่อรวมแผนรายจ่ายทั้งหมด อันได้แก่ การดำเนินงานตามแผนประจำปี 2552 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง เพื่อการลงทุน สวทช. มีแผนรายจ่ายรวม ทั้งสิ้นจำนวน 6,050 ล้านบาท (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 7 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง
ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง

ตารางที่ 8 ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม
ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม

ตารางที่ 9 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2552
ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2552

–   สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย

จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น ทำให้สามารถสรุปแผนรายรับเมื่อเทียบกับแผนรายจ่าย ดังรายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552
ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2552 แม้ว่าแผนรายจ่ายจะสูงกว่าแผนรายได้ แต่ สวทช. ยังมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ยกมาจากปีงบประมาณ 2551 ทำให้คาดว่าจะมีเงินคงเหลือสุทธิประมาณ 2,409 ล้านบาท  ซึ่งเป็นเงินคงเหลือที่มีภาระผูกพัน เช่น การสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สวทช. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่มีลักษณะการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นต้องมีเงินคงเหลืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แชร์หน้านี้: